Հա

Ազգային

09/04/2012 - 10:25

alt«Ե՛ս եմ Յարութիւնը եւ Կեանքը»

Այս վճռադրոշմ յայտարարութիւնը Քրիստոս կատարեց մահւան դիմաց, երբ Ղազարոսին հրահանգեց դուրս գալ գերեզմանէն:
Աստուծոյ Որդին աշխարհ եկած էր՝ քանդելու մարդու թագաւորութիւնը եւ հիմնելու Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Ան աշխարհ եկած էր՝ վերստեղծելու աստւածաստեղծ մարդէն հեռացած մարդը եւ առաջնորդելու դէպի Աստւած: Այլ խօսքով՝ աստւածատուր կեանքի վերահաստատումն էր Բեթղեհէմի ճամբով աշխարհին յայտնւած Աստուծոյ Որդւոյն առաքելութեան նպատակը: Ա՛յս յանձնառութեամբ Ան քարոզեց ու հրաշագործեց եւ ա՛յս վճռակամութեամբ աշխարհին դիմաց կեցած յայտարարեց.
«Ե՛ս եմ Յարութիւնը եւ Կեանքը» (Յովհ. 11:25):

Դէպի վերանորոգ կեանք ու յարութիւն ընթացող իր փրկագործական առաքելութեան ընթացքին Քրիստոս ինքզինք ներկայացուց ու իր առաքելութիւնը բնորոշեց մարդու առօրեայ կեանքին հետ անմիջական աղերս ունեցող պատկերներով ու երեւոյթներով: Աստուծոյ մարդացեալ Որդին ըսաւ.
Ե՛ս եմ ճշմարտութիւնը (Յովհ. 14:6). այլ տեղ մի փնտռէք զայն, այլապէս մի հասկնաք զայն: Քրիստոսի բերած ճշմարտութիւնը տեսական յղացք չէ, այլ՝ թանձրացեալ իրականութիւն:
Ե՛ս եմ ճամբան (Յովհ. 14:6), դէպի բարին, դէպի կեանք ու Աստւած առաջնորդող միակ ճամբան: Հեռու մնացէք ձեր առջեւ բացւած աշխարհի մոլոր ճամբաներէն, որքան ալ անոնք թւին հաճելի ու դիւրին:
Ե՛ս եմ դուռը (Յովհ. 10:9), դէպի երկինք ու երկնայինը բացւած դուռը: Ան, որ այդ դուռէն մտնէ, պիտի ուղղւի դէպի փրկութիւն: Զգո՜յշ եղէք աշխարհի հրապուրիչ դռներէն, որոնք մարդը կառաջնորդեն դէպի չարիք ու մեղք:
Ե՛ս եմ լոյսը (Յովհ. 8:12), յաւերժափայլ լոյսը աշխարհին: Ան, որ այդ լոյսին կը հետեւի, պիտի յաղթէ աշխարհի խաւարն ու դառնայ երկնային լոյսին ճառագայթը՝ երկրի վրայ:
Ե՛ս եմ հացը (Յովհ. 6:35), կեանքի իրա՛ւ հացը: Ան, որ կը ճաշակէ այս հացէն, բնաւ պիտի չանօթենայ, այլ պիտի մնայ զօրեղ՝ կեանքի բոլոր դժւարութիւններուն դիմաց:
Ե՛ս եմ ջուրը (Յովհ. 7:37), կեանքի կենսատու ջուրը: Ան, որ խմէ երկնային այս յաւերժահոս ջուրը, երբեք պիտի չծարաւի՝ աշխարհի անապատին մէջ:
Ե՛ս եմ որթատունկը (Յովհ. 15:1), երկնային բերրի ու անապակ որթատունկը՝ երկրի ապականած եւ անպտուղ որթատունկերուն դիմաց. ու մարդիկ՝ անոր ճիւղերը: Եթէ ճիւղերը չմիանան որթատունկին, պիտի չորնան ու դատապարտւին կրակի:
Ե՛ս եմ սէրը (Յովհ. 15:9), ճշմարիտ սէրը աշխարհին: Ան, որ Աստւած կը սիրէ, պէտք է սիրէ նաեւ իր նմանն ու նոյնի՛սկ իր թշնամին եւ միշտ աղօթէ զինք անիծողներուն ու հալածողներուն համար:
Ե՛ս եմ խաղաղութիւնը (Յովհ. 14:27), աշխարհի իրաւ ու մնայուն խաղաղութիւնը: Աշխարհին պարգեւած Աստուծոյ խաղաղութիւնը արդարութեան վրայ հաստատւած է եւ տարբեր՝ շահերու վրայ հիմնւած խաղաղութենէն:
Ե՛ս եմ փրկիչը (Յովհ. 4:42), մարդու միակ փրկիչը: Ես եկայ մարդը փրկելու մեղքի ու մահւան տիրապետութենէն: Մերժեցէք աշխարհի կեղծ փրկիչները, որովհետեւ անոնք մարդը կառաջնորդեն դէպի չարիք ու ինքնաքանդում:
Ե՛ս եմ հովիւը (Յովհ. 10:11), քաջ հովիւը, որ իր անձը կը նոյնացնէ իր հօտին հետ. կը թողու իննիսունինը ոչխարները եւ կը փնտրէ մէկ մոլորեալ ոչխարը: Հետեւեցէք ա՛յս հովիւին:
Ե՛ս եմ կեանքը (Յովհ. 11:25), յաւիտենական կեանքը աշխարհին: Ան, որ իմ ետեւէս կու գայ, հեռու պիտի մնայ կեանքի փորձանքներէն ու չարիքներէն: Ան, որ ինծի կը հաւատայ, արժանի պիտի դառնայ յաւիտենական կեանքին:
Աստուծոյ Որդին ո՛չ միայն այս աստւածատուր արժէքներուն, ճշմարտութիւններուն ու սկզբունքներուն յանձնառու ուսուցիչը եղաւ ու կենդանի վկան, այլ զանոնք նոյնացուց իր անձին, կեանքին ու առաքելութեան հետ: Քրիստոս չխօսեցաւ միայն անոնց կենսական կարեւորութեան մասին, այլ՝ այդ բոլորը եղաւ ու ապա ըսաւ՝ «ե՛ս եմ»: Եւ աւելի՛ն՝ անոնց կենսատու ուժով Քրիստոս յաղթե՛ց աշխարհին՝ շրջելով մարդը Աստուծմէ, երկիրը երկինքէն հեռացնող մարդակենտրոն արժէքներու համակարգը եւ հաստատելով աստւածակենտրոն արժէքներու համակարգը:
Քրիստոսի յարութիւնը յաղթանակն է բարիին՝ չարին դէմ, լոյսին՝ խաւարին դէմ, արդարութեան՝ անարդարութեան դէմ, ճշմարտութեան՝ կեղծիքին դէմ, կեանքին՝ մահւան դէմ:
Հաւատքով կերտւած ու յարութեամբ պսակւած յաղթանակի այս ժայռին դիմաց փշրւեցան պատմութեան բոլոր հալածիչներն ու հալածանքները:
Յաղթանակի այս ժայռին վրայ բարձրացան պատմութեան մեծերն ու մեծութիւնները:
Յաղթանակի այս ժայռին վրայ կոթողւեցան բոլո՛ր ժամանակներու մտքի ու հոգիի բոլո՛ր իրագործումները:
Յարութեամբ ամրագրւած «ե՛ս եմ» կեցւածքը Աստուծոյ Որդւոյն դարձաւ աղբիւր հաւատքի քաջութեան ու ոգեղէն հզօրութեան այն ազգերուն, որոնց կեանքը լեցւեցաւ անհամար փորձանքներով ու փորձութիւններով:
Յարութեամբ կենսագործւած «ե՛ս եմ» կեցւածքը Քրիստոսի նաեւ դարձաւ երաշխիք մարդո՛ւ յարութեան: Իր յարութեամբ Աստուծոյ Որդին ճամբան բացաւ մարդո՛ւ յարութեան:
Քրիստոս խաչով նւաճեց իր յարութիւնն ու մարդը հրաւիրեց քալելու նոյն այս ճամբէն. այլ խօսքով՝ ամբողջական սիրոյ ու նւիրումի, հաւատարմութեան ու համարատւութեան, աղօթքի ու ծառայութեան ճամբէն: Իր խոստումին համաձայն՝ Քրիստոս դա՛րձեալ պիտի գայ աշխարհ ու մեռելներու յարութենէն առաջ տեղի պիտի ունենայ վերջին դատաստանը (Մատթ. 25:31-46): Քրիստոս պիտի պահանջէ մարդէն իր ապրած կեանքին ու կատարած գործին հաշիւը: Աստւածահաճոյ կեանք ապրած մարդոց Քրիստոս պիտի ըսէ. «Եկէ՛ք Հօրս կողմէ օրհնեալներ եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի համար աշխարհի սկիզբէն պատրաստւած է» (Մատթ. 25:31-34): Իսկ Աստուծմէ հեռացած ու անառակ կեանք ապրած մարդոց Քրիստոս պիտի ըսէ. «Անիծեալներ, հեռացէ՛ք ինձմէ, գացէք յաւիտենական կրակին մէջ, որ սատանային եւ անոր հրեշտակներուն համար պատրաստւած է, որովհետեւ անօթի էի եւ չկերակրեցիք զիս, ծարաւ էի եւ ջուր չտւիք, օտարական էի եւ չընդունեցիք զիս, մերկ էի եւ չհագցուցիք, հիւանդ էի եւ բանտի մէջ՝ եւ սակայն այցի չեկաք ինծի». այլ խօսքով՝ Քրիստոս վերջին դատաստանի օրը պիտի յայտարարէ՝ որովհետեւ այս բոլորը ձեր նմանին չըրիք, անոր չօգնեցիք, ինծի օգնած չեղաք» (Մատթ. 25:41-45):
Քրիստոս իր եկեղեցւոյ ճամբով միշտ կը յիշեցնէ աշխարհին՝ «Ե՛ս եմ Յարութիւնը եւ Կեանքը»: Միաժամանակ, Քրիստոս կը վստահեցնէ բոլոր անոնց, որոնք կը դաւանին զինք որպէս «Յարութիւն եւ Կեանք», թէ պիտի ժառանգեն յարութեամբ կերտւած յաւիտենական կեանքը (Յովհ. 11:25):
Արդ, քրիստոնեայ մարդուն կեանքը դէպի յարութիւն ուղղւած կեանք մը պէտք է ըլլայ: Այս խոր հաւատքով, գիտակից յանձնառութեամբ ու վառ տեսիլքով մարդ պէտք է ապրի իր կեանքը:

* * *

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին առիթով հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Նորին Վսեմութիւն Սերժ Սարգսեանը՝ մաղթելով արդիւնաւէտ ծառայութիւն՝ մեր սիրելի Հայրենիքին ու հայրենի ժողովուրդին:
Եղբայրական ջերմ սիրով կողջունենք մեր եկեղեցւոյ Նւիրապետական Աթոռներու գահակալները՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Երուսաղէմի հայոց պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Թորգոմ արք. Մանուկեանը, եւ Թուրքիոյ հայոց պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ արք. Մութաֆեանը՝ իրենց մաղթելով եկեղեցաշէն իրագործումներով հարուստ երկար գահակալութիւն:
Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան թեմակալ առաջնորդները, հոգեւոր դասը, ազգային իշխանութիւնները, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր եկեղեցւոյ հաւատացեալները: Կը հայցենք Յարուցեալ Փրկչէն, որ իր յարութեան շունչով պայծառակերպէ մեր սիրելի ժողովուրդի զաւակներուն կեանքը՝ ի Հայաստան, Ղարաբաղ եւ ի Սփիւռս աշխարհի:

ԱՐԱՄ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Սուրբ Զատիկ
8 ապրիլի 2012
Անթիլիաս, Լիբանան

 
Հեղինակություն © 2011-2017 «ԱԼԻՔ» Օրաթերթ։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։